روابط تجاری سبد گردان با دیگران

روابط تجاری سبدگردان با دیگران

شرکت روابط تجاری خاصی با دیگر شرکت ها نداشته و تنها بخشی از معاملات مربوط به سبدها ممکن است از طریق کارگزاری پارسیان که تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامدار آنجاست انجام شود.