درآمدها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی

درآمدها و منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی

با توجه به دامنه فعالیت شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و پذیرش رکن بازارگردان و متعهد پذیره نویس در انتشار اوراق مختلف، ممکن است با توجه به شرایط ایجاد شده و در صورت تحقق بازدهی مطلوب، بخشی از منابع سبدها به خرید اوراقی اختصاص یابد که شرکت در آنها متعهد پذیره نویس یا بازارگردان است.

درآمدهای سبدگردان به تفکیک سال و درصد درآمد

شرح درآمدها
98
97
96
95
94
93
99
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
12
7
3
1
6
15
15
درآمد حاصل از بازارگردانی
27
18
18
17
23
9
15
درآمد حاصل از سود اوراق مشارکت
14
16
8
23
15
39
12
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
34
47
43
8
5
30
37
درآمد حاصل از خدمات مشاوره و مدیریت و ضمانت صندوق و سبدگردانی
11
10
8
4
2
2
0.7
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی
2
2
21
46
50
30
79